Ντόσου: Η Χάρτα Ήθους & ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΑϊκίντοΠρόεδρος του Ιδρύματος Αϊκικάι Μοριτέρου Ουεσίμπα
   Aikikai Foundation Chairman Moriteru Ueshiba
合気道倫理憲章
Aikido Rinri Kensho
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Αϊκίντο
Ethic Charter of Aikido
1.合気道はお互いに切磋琢磨し合って稽古を積み重ね、心身の錬成を図ることを目的とする。
The aim of Aikido is to strengthen mind and body accumulating daily training and hard work together with our fellow practitioners.
Ο σκοπός του Αϊκίντο είναι να ενδυναμώσει το νου και το σώμα συσσωρεύοντας την καθημερινή εξάσκηση και την σκληρή δουλειά μαζί με τους συνασκούμενους μας.
2.日々の稽古を通じて相手を理解し、尊重する心を養う。以って至誠の人、
調和の取れた真心の人となる。
In daily training it is important to cultivate a mental attitude of understand and respect for our training partners. In this manner, one seeks that one becomes a well-balanced person of sincerity and devotion.
Στη καθημερινή εξάσκηση, είναι σημαντικό να καλλιεργούμε μια ψυχική στάση κατανόησης και σεβασμού για τους συνασκούμενους μας. Με αυτόν τον τρόπο, αναζητά κανείς να γίνει ένα καλά ισορροπημένο άτομο ειλικρίνειας και αφοσίωσης.
3.合気道の精神: “合気とは「愛」であり、あらゆるものを愛護することを自己の  使命として完遂するのが真の武の道である。合気とは自己に打克ち、敵の戦う 心をなくす、いや、敵そのものをなくしてしまう絶対的な自己完成への道なので ある
The Spirit of Aikido: Aiki means Love. To accomplish the mission and responsibility to cherish and protect all things is the true way of Budo. Aiki also means to overcome one’s ego and extinguish your opponent’s will to fight. Thus, Aikido becomes a way to enable an absolute self-improvement by erasing the existence of the opponent itself.
Το Πνεύμα του Αϊκίντο: Αϊκί σημαίνει Αγάπη. Η εκπλήρωση της αποστολής και της ευθύνης να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα πράγματα είναι ο αληθινός δρόμος του Μπούντο. Αϊκί σημαίνει επίσης να ξεπερνά κάποιος το εγώ του και η εξάλειψη της θέλησης του αντιπάλου σας να συμπλακεί. Ως εκ τούτου, το Αϊκίντο γίνεται ένας τρόπος για να καταστεί δυνατή η απόλυτη αυτοβελτίωση με την εξάλειψη της ίδιας της ύπαρξης του αντιπάλου.
____
(Απόσπασμα από το «Αϊκίντο» του κ Morihei Ueshiba) Με το παραπάνω, θεσπίζουμε την Ηθική μας Χάρτα του Αϊκίντο.
(Excerpt from ‘Aikido’ by Mr. Morihei Ueshiba) Hereinbefore, we establish our Ethic Charter of Aikido.
(植芝盛平翁「合気道」より抜粋)
以上、合気道倫理憲章を制定する。
...........................
行動規範
kodo kihan
Κώδικας δεοντολογίας
Code of Conduct

・生涯にわたって合気道の探求に努める
Shogai ni watatte Aikido no tankyu ni tsutomeru.
Life long effort to pursue the way of Aikido.
Δια βίου προσπάθεια για την συνέχιση του δρόμου του Αϊκίντο.
・合気道の精神を社会において実践する
Aikido no seishin wo shakai ni oite jissen suru.
Practice the spirit of Aikido in society.
Άσκηση του πνεύματος του Αϊκίντο στην κοινωνία.
・道統に順じ、(公財)合気会の規約に従う
 Doto ni junnji <kozai>Aikikai no kiyaku ni shitagau.
Obey the terms of the Aikikai Foundation following the Founder’s Aikido lineage.
Συμμόρφωση με τους όρους του Ιδρύματος Αϊκικάι ακολουθώντας την γενεαλογία του Ιδρυτή του Αϊκίντο.
・個人の尊厳を大切にする
Kojin no songen wo taisetsu ni suru.
Cherish the dignity of individuals.
Αγάπη στην αξιοπρέπεια των ατόμων.
・世界平和と人類の幸福を念願する
Sekai heiwa to jinrui no kofuku wo nengan suru.
Wish world peace and happiness of mankind.
Επιθυμία για παγκόσμια ειρήνη και την ευτυχία της ανθρωπότητας.
・法令秩序を順守する
Horei chitsujo wo junshu suru.
Abide by law and order.
Συμμόρφωση με το νόμο και την τάξη.
・社会に奉仕する
Shakai ni hoshi suru.
Serve society.
Υπηρέτηση της κοινωνίας.
・差別とハラスメントを排し、誠実に行動する
Sabetsu to harasumento wo haishiseijitsu ni kodo suru.
Eliminate discrimination and harassment, and act faithfully.
Εξάλειψη διακρίσεων και παρενοχλήσεων, και ενεργείστε πιστά.
・反社会的勢力を排除する
Hanshakaiteki seiryoku wo haijo suru.
Eliminate antisocial forces.
Εξάλειψη αντικοινωνικών δυνάμεων.
・個人情報を保護する
Kojinjoho wo hogo suru.
Protect personal information.
Προστασία προσωπικών δεδομένων.
____
Με τα παραπάνω, θεσπίζουμε τον κώδικα δεοντολογίας μας.
Hereinbefore, we establish our code of conduct.
以上、行動規範を制定する。
平成 27 1 5 公益財団法人 合気会 理事長 植芝 守央
Πηγή | source
photo edit by Aikicosmos