Furyu Dojo Athens Kendo Hatsugeiko 2017
Furyu Dojo Athens Kendo Hatsugeiko
4 Ιανουαρίου 2017
Φωτογραφία: Furyu Dojo Athens