Ο Δροσουλάκης σενσέι στο Βελιγράδι(GR) -Το Moniri Iaido club με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Σερβικής Ομοσπονδίας Kendo θα ήθελε να ανακοινώσει και να προσκαλέσει όλους τους Kenshi στο 4ο Σεμινάριο Iaido "Iaido Koshukai 2018".
 

Η εξάσκηση ιάιντο θα επικεντρωθεί στο ZNKR Iaido. 

Την εκπαίδευση θα διευθύνει ο Σπύρος Δροσουλάκης sensei. O Σπύρος Γ. Δροσουλάκης σενσέι είναι επικεφαλής, Docho cho, και κύριος δάσκαλος του Furyu Dojo Athens, Iaido 6. dan, Kendo 4. dan, Shotokan Karate-do 4. dan, προσωπικός μαθητής, deshi, του δασκάλου Oda Katsuo sensei,  Iaido hanshi 8. dan – Kendo kyoshi 7. dan, από την περιφέρεια Σιζουόκα της Ιαπωνίας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο εκπαιδευτήριο 'Vuk Karadžić', Takovska 41, Βελιγράδι, Σερβία, μεταξύ 1-4 Ιουνίου, 2018.  

Περισσότερα στο Facebook >>
Moniri Iaido club

(EN) -  Moniri Iaido club with the support and under the auspices of the Serbian Kendo Federation, would like to announce and invite all Kenshi to the 4th Iaido Seminar "Iaido Koshukai 2018".

 
The practice will be focused on ZNKR Iaido.


The training will be conducted by Spiros Drossoulakis sensei. Spiros G. Drossoulakis sensei is Chief, Docho cho, and head master of the Furyu Dojo Athens, Greece, Iaido 6. dan, Kendo 4. dan, Shotokan Karate-do 4. dan, personal student, deshi, of Oda Katsuo sensei, Iaido hanshi 8. dan - Kendo kyoshi 7. dan, from Shizuoka Pref. Japan.


The event will take place at the primary educational institute 'Vuk Karadžić', Takovska 41, Belgrade, Serbia, on June 1- 4, 2018.


More on Facebook >>
Moniri Iaido club

(SER) - Иаидо Клуб Монири уз подршку и под покровитељством Кендо Савеза Србјие, желео је да најављује и позове све Кенсхија на 4. Иаидо Семинар "Иаидо Косхукаи 2018".

Пракса ће бити фокусирана на ЗНКР Иаидо.

Обуку ће водити Спирос Дросулакис сенсеи. Спирос Г. Дросулакис сенсеи је шеф, Доцхо-цхо и мајстор Фуриу Дојо Атина, Грчка, Иаидо 6. дан, Кендо 4. дан, Шотокан карате-до 4. дан, лични студент, десхи, Ода Катсуо сенсеи, Иаидо хансхи 8. дан - Кендо киосхи 7. дан, из Схизуока Преф. Јапан.

Догађај ће се одржати на основном образовном заводу "Вук Караџић", Таковска 41, Београд, Србија, од 1. до 4. јуна 2018.


Прочитајте више на фацебооку >>
Монири Иаидо клуб