Aikido & Kashima Shinto ryu seminar [16-18/3/2018]